Общи условия

- Техническите данни и описания на артикулите, които ще бъдат доставени, посочени в оферти, брошури и друга информация, нямат задължителен характер, при условие че същите не са посочени в потвърждението на поръчката. 
 
- Запазваме собствеността и авторските права върху изображения, проекти, изчисления и други документи. За да може клиентът да препраща същите на трети страни или за да изготвя техни копия, той трябва да получи нашето изрично разрешение в писмена форма. 
 
- Нито нашите търговски представители и назначен дилъри, нито нашите търговски консултанти са упълномощени да сключват споразумения или да отправят обвързващи декларации от наше име, освен ако това не е потвърдено от нас в писмена форма.
 
- Доставката се извършва франко наш склад, освен ако не е договорено друго.
 
- Сроковете за доставка и/или датите на доставка, които посочваме в нашата оферта, са само приблизителни. Само нашите потвърждения на поръчките съдържат обвързващи сроковете за доставка. По-конкретно, тези крайни срокове или дати зависят от своевременното, правилното и адекватното получаване на нашите доставки от нашите собствени доставчици. В случай на забавяне, ние се задължаваме да информираме нашите клиенти възможно най-бързо за предвидимото забавяне на доставката.
 
- В случай на закъснения от страна на клиента при плащания или неизпълнение на други съществени договорни задължения или на настоящите Общи условия за покупка, или ако до нас достигне информация за обстоятелства, които нарушават финансовата стабилност на клиента, особено прекратяване на плащанията, или начало на процедура по обявяване в несъстоятелност, ние имаме право, независимо от всяко оттегляне от договора, да поискаме плащане за всички вземания и да задържим неизпълнените доставки или да изпълним единствено доставки срещу предварително плащане или гаранция. 
 
- В случай че срещу нас бъдат подадени искове в резултат от загуба или щета по време на транспортирането, клиентът има право да предяви такъв иск единствено ако:
клиентът представи доказателства, че е извършил проверка на стоките за наличие на щети или загуби непосредствено след получаването, и
клиентът се погрижи за правилното вписване на протокол за загуба и/или протокол за щети в документацията на пратката преди приемане на доставката; и
клиентът ни информира за подобна загуба или щета незабавно след като му стане известно за загубата или щетата и подготви доставените артикули, заедно с цялата опаковка, за проверка от наша страна, ако е приложимо.
 
- Освен ако от споразумение между двете страни не произтича друго, покупната цена се дължи при получаване на фактурата, но не по-късно от 7 календарни дни след датата на фактурата.
 
- Всички плащания се извършват единствено към нас. Търговски консултанти и търговски представители нямат право да приемат плащания.
 
- Ние запазваме правото на собственост върху стоките до получаване на всички плащания по договора за доставка.
 
- Правата на клиента по отношение на дефекти изискват клиентът да изпълни изискванията за извършване на проверка и изискванията за изпращане на известие за дефекти. 
 
- Доколкото е налице дефект на стоките, ние имаме право да извършваме ремонти или да изпращаме заменяща доставка, по наша преценка. 
 гр. София, бул. Шипченски проход №63, ет. 4


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
КАТЕГОРИИ

HYUNDAI-WIA - CNC Машини
HAINBUCH - Патронници
Eberle - Отрезни ленти
Хидравлични патронници
Приспособления за разстъргване
Челюсти за патронници
Hanwha - Swiss type стругове
Hanwha - Колаборативни роботи
PILOUS - Лентоотрезни машини
MEBA - Лентоотрезни машини

ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ
ЗА КЛИЕНТА

PDF Каталози
Актуално
Поддръжка и документация